top of page

PRIVACYBELEID van

Breese Modelvleugels

V.Z.W.

Privacyverklaring

1. Algemeen

Breese Modelvleugels V.Z.W. hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen, beschermen je gegevens zo goed als we kunnen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Breese Modelvleugels V.Z.W. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als Breese Modelvleugels V.Z.W. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier op de website.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden door Breese Modelvleugels V.Z.W. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Breese Modelvleugels V.Z.W.

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
   

3. Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :  

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Polis-nummer familiale verzekering

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

 • Rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 

4. Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door de bestuursleden van de vereniging voornamelijk het secretariaat.

 

5. Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (vereniging voor modelluchtvaartsport V.Z.W. gekend als VML) voor:

 • het verzorgen van de aansluiting bij een verzekering

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven noch verkopen en zullen wij dat in de toekomst ook niet doen, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn 

Breese Modelvleugels V.Z.W.  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Breese Modelvleugels V.Z.W. verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar. Dit om een lid de kans te geven een verlenging van lidmaatschap te doen zonder opnieuw alle gegevens te moeten invullen. Wanneer er geen lidmaatschap verder wordt gezet na 3 maanden van de jaarlijkse inschrijving, worden de gegevens automatisch gewist in ons ledenbestand.

8. Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 • Alle personen die namens Breese Modelvleugels V.Z.W. van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren. Als gevolg bij het volledig wissen van je persoonlijke gegevens zijn we hiermee genoodzaakt het lidmaatschap te stoppen voor onze vereniging.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

10. Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via het contactformulier op de website. Als je echter van mening bent dat wij je niet hebben kunnen helpen met je klacht of probleem, heb je mogelijk het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in je land (indien die in je land bestaat) of de toezichthoudende autoriteit.

11. Wijziging privacyverklaring 

Breese Modelvleugels V.Z.W.  kan de privacyverklaring steeds aanpassen of updaten. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de verklaring of in de manier waarop Breese Modelvleugels V.Z.W. je persoonsgegevens gebruikt, stellen we je hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door je rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe Breese Modelvleugels V.Z.W. je informatie gebruikt en beschermt. De laatste wijziging gebeurde op 01/04/2020

Cookies

De website die je bezoekt, wordt beheerd door:

Breese Modelvleugels V.Z.W.

Peerderbaan 103

3960 Bree

Cookies zijn kleine stukjes data die de website verzamelt en op je toestel bewaart. De informatie is toegankelijk voor de websitebouwer en wordt gebruikt om je surfbewegingen en acties op de website te volgen.

Deze cookies worden niet door de vzw opgemaakt, wel door de websitebouwer, Wix.com.

Deze firma verzamelt volgende gegevens:

Sessiecookies

Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en verdwijnen als de sessie wordt gesloten. Hierin zit enkel informatie om de sessie te identificeren.

Permanente cookies

Deze cookies bevatten wel persoonsgegevens en blijven bewaard op je toestel nadat je de sessie hebt gesloten. Sommige cookies ruimen zichzelf op als de vooraf ingestelde vervaldatum is verstreken. Andere cookies blijven staan totdat je ze verwijdert van je toestel.

Wix.com verzamelt volgende data.

hs

sessiecookie, veiligheid

smSession

permanente cookie, 2 weken, loggen van aanmelden door site leden

svSession

permanente cookie, identificeert unieke gebruikers op de site en hun surfgedrag op de site per sessie

XSRF-TOKEN

permanente cookie, veiligheid

TSxxxxxxxx

permanente cookie, veiligheid, x = willekeurig cijfer

TSxxxxxxxx_d

permanente cookie, veiligheid, x = willekeurig cijfer

Op de website zijn contactformulieren toegevoegd. We verzamelen hier gegevens om uw vraag of opmerking professioneel ter harte te kunnen nemen. Uw gegevens worden dan ook enkel gebruikt met het doel op uw vraag of opmerking in te spelen.

Op de website plaatsen we beeldmateriaal. We werken met gerichte en niet gerichte foto's. Indien er een gerichte foto wordt getoond, dat hebben we vooraf de toestemming gevraagd. Bent u niet akkoord met de plaatsing van een bepaalde foto van uzelf of iemand waarover u ouderlijke rechten heeft, dan verwijderen we die foto meteen nadat u een melding hiervan deed. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar info@breesemodelvleugels.be of door iemand van onze organisatie aan te spreken.

Indien u vragen heeft bij deze privacyverklaring, mag u uiteraard steeds contact opnemen via info@breesemodelvleugels.be

Privacy
Cookiebeleid
bottom of page